IHK Wiesbaden – Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

Otworzyli?my si? na Twoje potrzeby:

Od poniedzia?ku do czwartku: od 8 do 17
Pi?tek: od 8 do 16
Adres:
IHK Wiesbaden
Wilhelmstraße 24-26
65183 Wiesbaden
info@wiesbaden.ihk.de
Telefon: 0611 1500-0
Jak do nas dotrze?:
Piechot? i samochodem:
Miejsca parkingowe znajduj? si? na pobliskich parkingach: www.parkopedia.de/parken/wiesbaden/
Komunikacj? publiczn?: Autobusami linii 1 lub 8 do przystanku „Friedrichstraße“. Przystanek znajduje si? naprzeciwko IHK.

Bezp?atny serwis i doradztwo dla firm
 1. Doradztwo dla osób zak?adaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?: Marzysz o niezale?no?ci i za?o?eniu w?asnej firmy? Nasi doradcy umówi? si? z Tob? na rozmow? i pomog? na przyk?ad przy stworzeniu planu biznesowego, w zaplanowaniu finansowania, w zapoznaniu si? z mo?liwo?ciami marketingowymi itp.
  Osoba kontaktowa w sprawie marketingu: Melanie Dietz, m.dietz@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-162
 2. Potrzebujesz wsparcia przy wyborze miejsca?
  Osoba kontaktowa w sprawie powierzchni handlowych i wynajmu zak?adów przemys?owych: dr Florian Steidl, f.steidl@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-126
 3. Potrzebujesz porady prawnej w sprawie dzia?alno?ci zak?adowej?
  Osoba kontaktowa w sprawach doradztwa prawnego: Beate Scheibig, b.scheibig@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-174
 4. Masz pytania dotycz?ce c?a, importu, eksportu, mi?dzynarodowych partnerów handlowych?
  Osoba kontaktowa: Caroline Meumann, c.meumann@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-148
 5. Chcesz kszta?ci? m?odych ludzi lub dokszta?ca? swoich pracowników? Szukasz miejsca do prowadzenia nauki?
  Osoba kontaktowa w sprawach kszta?cenia zawodowego m?odych ludzi: Ines Habekost, i.habekost@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-168
  Osoba kontaktowa w sprawie dokszta?cania pracowników: Samira Gütlein, s.guetlein@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-121
 6. Chcesz uczestniczy? w warsztatach IHK lub otrzymywa? regularne informacje o terminach?
  Osoba kontaktowa w sprawie warsztatów: Katharina Geißler, k.geissler@wiesbaden.ihk.de, telefon: 0611 1500-157
Wydawany raz w tygodniu biuletyn, informuj?cy o wszystkich zaplanowanych warsztatach: www.ihk-wiesbaden.de/newsletter „Warsztaty“

Dzia?alno??: Co to jest IHK i czym si? zajmuje?
IHK to skrót od Industrie- und Handelskammer (Izba Przemys?owo-Handlowa). Wszystkie firmy z bran?y przemys?owej, handlowej i us?ugowej w Niemczech automatycznie staj? si? cz?onkami IHK. W Niemczech ka?da z 80 izb IHK odpowiada za w?asny region. IHK Wiesbaden reprezentuje firmy w Wiesbaden, Hochheim i powiecie Rheingau-Taunus, w sumie jest to 39 000 firm. W tym miejscu znajdziesz tereny dzia?alno?ci wszystkich izb IHK w Niemczech.
IHK reprezentuje interesy firm na szczeblu polityki. Stanowisko reprezentowane przez IHK ustalane jest drog? demokratycznej debaty na zgromadzeniu ogólnym.
Wewn?trzna organizacja IHK sk?ada si? z dwóch cz??ci: g?ównej i honorowej. Lista pracowników zatrudnianych w IHK znajduje si? w schemacieOrganigramm organizacyjnym. Pracownicy ?wiadcz? szereg us?ug, do których bezp?atny dost?p maj? firmy cz?onkowskie (zobacz na dole). G?ównym dyrektorem zarz?dzaj?cym jest Sabine Meder.
Honorowymi cz?onkami s? przedstawiciele z naszych stowarzyszonych firm, wybrani do Parlamentu Gospodarki (Parlament der Wirtschaft), tak zwanego Zgromadzenia Ogólnego (Vollversammlung). Demokratyczne wybory do tego zgromadzenia odbywaj? si? co pi?? lat, a  ka?da stowarzyszona firma posiada jeden g?os. Zgromadzenie Ogólne i Prezydium, któremu przewodniczy dr Christian Gastl, ustalaj? zagadnienia, którymi b?dzie zajmowa?a si? ca?a izba IHK.