Zadania izby

1. Usługi dla gospodarki

Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii (IHK Ostbrandenburg) oferuje przedsiębiorstwom członkowskim szeroki wachlarz usług. Wymieńmy tu tylko niektóre z nich:
 • towarzyszy firmom i wspiera je przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej,
 • informuje młodzież o perspektywach zawodowych w regionie,
 • prowadzi doradztwo dla zakładów prowadzących naukę zawodu i młodzieży, we wszystkich kwestiach dotyczących edukacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji,
 • udziela pomocy osobom zakładającym działalność gospodarczą na ich drodze do samodzielności,
 • doradza i pomaga w kwestiach ekonomicznych i związanych z handlem zagranicznym, prawnych, związanych z ochroną środowiska i innowacjami oraz rozwojem pracowników,
 • poszukuje trwałych i szybkich rozwiązań w przypadku trudności finansowych przedsiębiorstwa,
 • organizuje wspólne ekspozycje firm na targach w kraju i zagranicą,
 • udziela informacji na temat aktualnych możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwa środków pomocowych,
 • pośredniczy w pozyskiwaniu partnerów biznesowych i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.

2. Zadania zlecone przez państwo

Izba Przemysłowo-Handlowa wypełnia w zastępstwie organów państwowych liczne zadania, ponieważ znajduje się bliżej firm i przedsiębiorców. Samorząd gospodarczy jest bardziej efektywny, korzystniejszy i silniej zorientowany na rzeczywiste problemy. Wypełnia on między innymi następujące zadania na rzecz przedsiębiorstw w regionie:
 • nadaje uprawnienia do kształcenia zawodowego uczniów oraz organizuje egzaminy na zakończenie nauki zawodu i kursów podnoszących kwalifikacje,
 • potwierdza równoważność uzyskanych zagranicą kwalifikacji zawodowych,
 • przeprowadza specjalistyczne egzaminy dla pracowników firm zajmujących się przewozem towarów i osób,
 • udziela pomocy w zakresie handlu zagranicznego: od świadectw pochodzenia poprzez karnety A.T.A., po uwierzytelnienia,
 • powołuje i zaprzysięża rzeczoznawców,
 • zajmuje stanowisko w przypadku wpisów do rejestru handlowego.

3. Reprezentacja interesów w polityce gospodarczej

IHK Ostbrandenburg wypowiada się w imieniu firm członkowskich z powiatów Uckermark (Marchia Wkrzańska), Barnim, Märkisch-Oderland (Marchijsko-Odrzański) i Oder-Spree (Odra-Sprewa) oraz miasta na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, przedstawiając wobec polityków koncepcje, konkretne propozycje i opinie. Izba jest ponadto reprezentowana we wszystkich ważnych gremiach prowadzących negocjacje z ministerstwami, urzędami pracy a także podmiotami decyzyjnymi na szczeblu powiatowym i gminnym. IHK angażuje się na rzecz rozwoju gospodarczego całego regionu wykraczając ponad interesy poszczególnych branż. Ponadto udziela pomocy przy pozyskiwaniu środków wsparcia na inwestycje i prognozuje zmiany koniunktury. Izba zabiera również głos w sprawach projektów zmian ustawodawstwa.