Członkostwo w Izbie

Wraz z rejestracją działalności gospodarczej we właściwym urzędzie lub wpisem firmy do rejestru handlowego odpowiedniego sądu, przedsiębiorstwo staje się z mocy ustawy członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej. Zakłady rzemieślnicze nie są członkami Izb Przemysłowo-Handlowych lecz Izb Rzemieślniczych.
Nie wymaga to składania deklaracji o przystąpieniu. Właściwy urząd przesyła do izby kopię zgłoszenia działalności gospodarczej, właściwy sąd kopię wpisu do rejestru handlowego. Wystąpienie lub wypowiedzenie członkostwa w izbie nie jest możliwe. Członkostwo i obowiązek opłacania składek w Izbach Przemysłowo-Handlowych są uregulowane ustawowo. Zgodnie z § 2 ust. 1 Ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych z 07.09.2007 (BGBl. (Federalny Dziennik Ustaw) I, str. 2246 i kolejne) w aktualnie obowiązującej wersji do Izb Przemysłowo-Handlowych należą, o ile posiadają obowiązek uiszczania podatku od działalności gospodarczej [Gewerbesteuer]:
  • osoby fizyczne
  • spółki prawa handlowego
  • inne grupy osób
  • osoby prawne prawa prywatnego i publicznego,
które utrzymują w okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej zakład. Będąc członkiem naszej Izby mają Państwo możliwość skorzystania z naszej pomocy w kwestiach ogólnych oraz indywidualnych, dotyczących Państwa działalności gospodarczej. Chętnie doradzimy Państwu oraz poinformujemy kto może Państwu pomóc w danym przypadku. 
Rozpoczęcie członkostwa w Izbie Przemysłowo-Handlowej
Przynależność do izby rozpoczyna się w przypadku prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, indywidualnych handlowców i spółek osobowych (s.j., spółka z o.o. & Co. sp.k.) wraz z podjęciem działalności gospodarczej tzn. wraz z przystąpieniem do uczestnictwa w ogólnym obrocie gospodarczym. W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o., S.A.) i spółdzielni, członkostwo w izbie rozpoczyna się wraz z wpisem do rejestru handlowego lub rejestru spółdzielni.
Obowiązek opłacania składek
Zgodnie z § 3 ust. 2 i kolejne Ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych z członkostwem związany jest zasadniczo obowiązek opłacania składek członkowskich. Regulacja ta obowiązuje niezależnie od rzeczywistego korzystania z usług izby przez danego członka. Wysokość składek regulowana jest statutem gospodarczym, przyjmowanym corocznie na walnym zgromadzeniu. Ponieważ członkowie walnego zgromadzenia izby sami muszą opłacić składki członkowskie, zapewnione jest utrzymywanie wysokości składek na możliwie niskim poziomie oraz staranne i oszczędne obchodzenie się z pochodzącymi z nich środkami. Ogólne zasady obowiązku składowego uregulowane są w regulaminie składek.
Ustawowe składki członkowskie stanowią daninę publiczną. Składki nie są świadczeniem wzajemnym za określone usługi, lecz służą ogólnemu finansowaniu działalności instytucji prawa publicznego przez jej członków. Składki członkowskie do Izby Przemysłowo-Handlowej mogą być odliczane od podstawy opodatkowania jako wydatki związane z działalnością.