Dualne kształcenie w zawodach branżowych

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego

Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to również uczniów z Polski, którzy mają możliwość ubiegania się o miejsce praktycznej nauki zawodu w niemieckich zakładach pracy.
W Niemczech kształcenie zawodowe odbywa się w systemie dualnym. Jest to forma kształcenia polegająca na zdobywaniu wiedzy teoretycznej w szkole zawodowej oraz praktycznej nauce zawodu w zakładzie pracy.
Kształcenie w zawodach branżowych odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy zakładem pracy a uczniem. Zakład zobowiązany jest do przekazania wymaganych praktycznych treści kształcenia zawodowego.
Część praktyczna nauki odbywa się w zakładzie pracy, natomiast w ramach zajęć szkolnych uczniowie zdobywają teoretyczne podstawy zawodu uzupełnione o przedmioty ogólnokształcące takie jak np. ekonomia, nauka o społeczeństwie, języki obce i inne.
Kształcenie w systemie dualnym nadaje jednocześnie status pracownika jak i ucznia.

Jak długo trwa kształcenie zawodowe?

W zależności od zawodu i kierunku od dwóch lat do trzech i pół roku. Czas trwania kształcenia może zostać skrócony ze względu na osiągane dobre wyniki jak również na podstawie szczególnego wcześniej zdobytego przygotowania zawodowego.
Po zdanym egzaminie końcowym uczeń systemu dualnego otrzymuje dyplom ukończenia kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jednego z zawodów oficjalnie uznawanych w całych Niemczech.

Kto opłaca kształcenie?

Koszty praktycznej nauki zawodu ponosi zakład pracy, natomiast zajęcia w szkole zawodowej są finansowane przez Kraj Związkowy.
Uczniowie otrzymują ponadto miesięczne wynagrodzenie w wysokości, które może oscylować w zależności od branży między 400 - 1.000 € brutto.

Jak rozpocząć kształcenie zawodowe?

O miejsce kształcenia zawodowego należy ubiegać się bezpośrednio w zakładzie pracy. Świadectwa ukończenia niektórych szkół są przez pracodawców w zależności od branży szczególnie preferowane. Od kandydata oczekiwana jest dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Pozytywnie zakończony etap kwalifikacyjny uwieńczony jest zawarciem umowy o naukę zawodu.
Rok szkolny rozpoczyna się przeważnie 01.08. lub 01.09. Tym samym wiele przedsiębiorstw rozpoczyna nabór odpowiednich kandydatów już z początkiem roku kalendarzowego. Większe przedsiębiorstwa oraz banki ogłaszają swoje oferty często już rok wcześniej przed rozpoczęciem kształcenia.
Informacje o przedsiębiorstwach poszukujących uczniów znajdują się np. na specjalnym portalu Izb Przemysłowo-Handlowych tzw. IHK Lehrstellenbörse - to giełda zakładów pracy oferujących naukę zawodu.
Sposób ubiegania się o miejsce kształcenia zawodowego odbywa się z reguły online.

Dlaczego taka forma kształcenia się opłaca?

Nauka w zawodach szkolnictwa branżowego w systemie dualnym oraz uzyskany dyplom dają dobre szanse na runku pracy.
Świadectwo ukończenia kształcenia zawodowego jest uznawane na terenie całych Niemiec.
Wypłacane w trakcie nauki wynagrodzenie zapewnia swoistą finansową niezależność.
Poniżej znajduje się link do polsko-niemieckiego portalu zawodowego EUROJOB, zawierającego informacje na temat orientacji zawodowej oraz uznawalności zawodów, jak również zawierającego katalog zawodów w Polsce i w Niemczech.